Wat is CAP

Het CAP-netwerk Vlaanderen werd in 2010 opgericht om de evoluties met betrekking tot de Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) op te volgen. Deze wet is erop gericht om ondernemingen in moeilijkheden een waaier aan mogelijke oplossingen te bieden, die hen toelaten tijdig de nodige herstelmaatregelen te nemen.

CAP staat voor Continuïteit, Assistentie, Preventie en werd oorspronkelijk gelanceerd als "Réseau CAP" door Mr. Alain Zenner. Op voorstel van Mr. Zenner werd langs Vlaamse zijde een eigen CAP-netwerk opgericht met steun van de Federatie Vrije Beroepen (voormalig FVIB).

Het CAP-netwerk Vlaanderen wil een kenniscentrum uitbouwen rond de WCO. Hierbij wordt de WCO vanuit een multidisciplinaire invalshoek benaderd, rekening houdend met de ervaringen en visies van alle betrokken partijen (ondernemingen, schuldeisers, dienstverleners, magistraten).

Meer informatie over het CAP-Netwerk Vlaanderen kan u bekomen via info@wco.be.

Mission statement


De stuurgroep van het CAP-netwerk Vlaanderen heeft volgende werkpunten als prioritair naar voor geschoven:

 • uitwisseling van kennis en ervaring tussen de betrokken doelgroepen, met het oog op een beter begrip van de verschillende standpunten en problemen die bij elk van hen leven
 • informatieverstrekking over de WCO, met bijzondere aandacht voor de specifieke aandachtspunten en problemen van de verschillende doelgroepen
 • inventarisering van de knelpunten die rijzen met betrekking tot de toepassing van de WCO
 • suggereren van oplossingen en voorstellen tot wetswijzigingen die duidelijkheid een houvast bieden voor zowel de beleidsmakers, als de ondernemingen, de dienstverleners en de magistraten


Activiteiten


De activiteiten van het CAP-netwerk Vlaanderen zijn divers, maar kunnen in twee grote blokken worden verdeeld.  De eerste groep activiteiten focust op doelgerichte informatieverstrekking en uitwisseling van knowhow. Het CAP-netwerk Vlaanderen realiseert dit via de website en vormingsactiviteiten. Deze initiatieven zijn erop gericht om het CAP-netwerk Vlaanderen en zijn doelstellingen bekend te maken bij de verschillende betrokken doelgroepen. Tegelijk lanceert  het CAP-Netwerk Vlaanderen een oproep naar alle betrokken doelgroepen om problemen met betrekking tot de WCO te signaleren.

Bij de tweede groep van activiteiten ligt  de nadruk op het aanpakken van de knelpunten met betrekking tot de WCO. In 2012 werkte het CAP-netwerk Vlaanderen actief mee aan de hervorming van de WCO. Dit gebeurde door een inventaris op te maken van de bestaande knelpunten en suggesties te doen tot oplossingen en verbeteringen. Hiervoor wordt beroep gedaan worden op de expertise en ervaring van de leden van de stuurgroep, maar  het netwerk probeert tevens rekening te houden met "best practices" die al in de praktijk ontwikkeld zijn.

Meer informatie over de activiteiten van CAP-netwerk Vlaanderen is beschikbaar op de website onder Activiteiten.

Kennisuitwisseling

Het CAP-netwerk Vlaanderen wenst uitdrukkelijk in dialoog te treden met alle betrokken partijen. Dit zal enerzijds gebeuren via de website, die stelselmatig uitgebouwd wordt met nuttige informatie en voorstellen met betrekking tot de toepassing en interpretatie van de WCO. Anderzijds wil het CAP-netwerk Vlaanderen een ledenbestand uitbouwen, waarbinnen een discussie kan gevoerd worden rond WCO-thema's. Het CAP-netwerk Vlaanderen wil eveneens samenwerken met andere organisaties die werken rond ondernemingen in moeilijkheden. Het netwerk is eveneens aangesloten bij het Handvest voor de Preventie van Ondernemingen in Moelilijkheden, een iniatiatief van Brussels minister Benoît Cerexhe.

Heeft u interesse in het CAP-Netwerk, mail ons via info@wco.be.

Stuurgroep CAP-netwerk Vlaanderen

De stuurgroep van het CAP-netwerk Vlaanderen is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit experten uit verschillende vakdomeinen die allen werken rond de WCO: magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, accountants en belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders, fiscalisten, professoren, organisaties die werken rond preventief bedrijfsbeleid, organisaties die werken rond faillissementsbegeleiding, overheidsinstellingen, UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen.

 • Prof Melissa Vanmeenen  (UA) – voorzitter CAP-Netwerk Vlaanderen
 • Prof Matthias Storme (KULeuven) 
 • Prof Michel Tison (UGent)
 • Jan Sap (secretaris-generaal Federatie Vrije Beroepen en directeur-generaal UNIZO)
 • Karel Van Eetvelt (gedelegeerd bestuurder UNIZO)
 • Johan De Leenheer (voorzitter FVIB) 
 • Meester Bart De Moor (advocaat-curator)
 • Walter Haeck (Chief Legal Advisor KBC) 
 • Toon Lysens (magistraat rechtbank van koophandel Tongeren)
 • Eric Van den Broele (Dep. Senior Manager Research Graydon)
 • Tom Meuleman (Instituut van de Bedrijfsrevisoren, IBR)
 • Bart Van Coile (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, IAB)
 • Luc Sterkens (Beroepsinstituut van de Boekhouders-Fiscalisten, BIBF)
 • Pakize Turna (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, KFBN)
 • Miranda Decoster (KFBN)
 • Lieven Cloots (studiedienst UNIZO)
 • Olivier Delaere (vzw Tussenstap)
 • Gert Peeters (Federatie Vrije Beroepen)
 • Alain Zenner (Réseau CAP)
 • Philippe Lambrecht (VBO)
 • Nathalie Ragheno (VBO)

Pers

Laatst bewerkt: 28 mei 14
Terug naar overzicht